Leden VBC

De Vakbekwaamheidscommissie heeft naast de voorzitter en secretariële ondersteuning maximaal 5 leden.

De leden van de VBC zijn een vertegenwoordiger namens de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV Metaal. En vertegenwoordigers namens de werkgeversverenigingen NVKL en Techniek Nederland, alsook het ontwikkelingsfonds Wij Techniek en de kwaliteitsregelingsorganisatie InstallQ. De commissie handelt zelfstandig onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur van Wij Techniek.

Erna Luijendijk

Techniek Nederland

Marcel Ligthart

Techniek Nederland

Brenda Witzier

NVKL

Wil van Ophem

InstallQ

Nog in te vullen

Vakbonden

Wieteke Tichelaar

Voorzitter - Wij Techniek

Remco Pakker

Manager VBC/vicevoorzitter - Wij Techniek

Nanda Faassen

Secretaris - Wij Techniek

Marianne van Meel

Secretaris - Wij Techniek

Waarom een Vakbekwaamheidscommissie?

Een aantal ontwikkelingen speelt in toenemende mate een belangrijke rol op het gebied van vakbekwaamheid:

  • Toenemende eisen aan kwaliteit van vakmensen, nieuwe erkenningsregelingen en een versnipperd veld van certificeren en kwalificeren.
  • Veranderende wetgeving en branchevereisten.
  • Veranderingen in beroepen en werkzaamheden door nieuwe technologieën vereisen het bijhouden van kennis en kunde om inzetbaar te blijven.
  • De variatie aan mogelijkheden voor het aantonen van vakbekwaamheid; van training en examinering tot portfolio’s.

Dit leidt tot nieuwe definities op het gebied van kennis en kunde voor bedrijven in de branche. Met name van belang voor de vakmensen die er werken. Om te zorgen dat vakmensen hun vakbekwaamheid actueel en op peil houden, is er vanuit de branche een centrale en onafhankelijke commissie ingesteld om snel in te spelen op veranderende eisen in de verschillende vakgebieden. Door deze objectief te definiëren, vast te stellen en aan te bieden in programma’s, wordt de vakbekwaamheid binnen de branche geborgd.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wat doet de Vakbekwaamheidscommissie?

Het centraal (laten) ontwikkelen, definiëren en beheren van vakmanschapseisen en -routes op functieniveau binnen de (relevante) beroepsgroepen aanwezig in de technische installatiebranche.

Het borgen van eenduidigheid en transparantie in werkwijzen en in resultaten/documenten voor het vaststellen van vakbekwaamheidseisen op functieniveau binnen de beroepsgroepen aanwezig in de technische installatiebranche.

Hoe doen ze dat?

De VBC stuurt zogenaamde expertgroepen en examencommissies aan. De expertgroepen hebben een brede samenstelling en vertegenwoordigen een specialistisch vakgebied. Een expertgroep stelt het pakket aan eindtermen samen waarin per vakgebied en per functie benodigde kennis en kunde is vastgelegd. Ook bepaalt de expertgroep voorwaarden voor het vaststellen van vakbekwaamheid in eventuele examen- en toetstrajecten. Op basis daarvan ontwikkelen examencommissies examenpakketten. Marktpartijen kunnen hiermee opleidingen inrichten. Eindtermen en examenmateriaal stelt de commissie ter beschikking aan (door InstallQ) geaccrediteerde examenuitvoerders. De eindtermen worden onder het beheer van de VBC geborgd in de branche vakmanschap structuur. Hierdoor kunnen de actuele ontwikkelingen ook verbonden worden aan het beroepsonderwijs.

Voor het vaststellen van vakbekwaamheid voor de individuele vakmens is (onder verantwoordelijkheid van de VBC) voor diverse kennisgebieden het platform Vakmanschap Techniek (www.vakmanschaptechniek.nl) opgezet. Daar vinden vakmensen informatie en tools voor het verkrijgen en het aantonen van vakbekwaamheid voor diverse specialismen. De vastgestelde vakbekwaamheid wordt na het doorlopen van een vakmanschapsroute per medewerker in de branche geregistreerd in het Centraal Register Techniek.

Wat is de rol van Wij Techniek?

Wij Techniek zorgt voor verschillende praktische uitvoerende taken voor de VBC zoals het secretariaat, voorzitterschap en administratie.

Daarnaast is Wij Techniek gelijkwaardig lid van de VBC en stemt met de andere leden inhoudelijk af op het gebied van kennis- en loopbaanontwikkeling en de agenda voor leven lang ontwikkelen.

Door de branche