Assessor­/beoordelaar/­examinator

Profiel

 • MBO+/HBO denk- en werkniveau
 • Onafhankelijk en objectief: er is geen opleidings- of werkrelatie met de kandidaat
 • Deskundig in het betreffende vakgebied d.w.z.:
  – 5 jaar praktische ervaring in het desbetreffende vakgebied of op andere wijze verworven kennis en inzicht van de vakinhoudelijke zaken, leidend tot een daarmee vergelijkbaar niveau;
  – kennis en inzicht, is van recente datum, d.w.z. men is niet langer dan 3 jaar uit het vak.
 • Deskundig in het uitvoeren van beoordelingen
  – heeft kennis van assessment technieken zoals STAR(T) en WAKKER en past deze toe.
  – heeft kennis van de vastgestelde procedures (examenreglement) en instrumenten en past deze toe.

Taken

 • Draagt zorg voor het beoordelen van de proeve van bekwaamheid.
 • Bewaakt het proces van afname van het assessment/de proeve.
 • Het opstellen van een proces verbaal; het overdragen van het beoordeelde examen met de beoordelingsresultaten aan de examencommissie i.c. het examensecretariaat.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen voor een veilig klimaat ten tijde van het assessment/de proeve.
 • Is in opdracht van de examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare beoordeling van het assessment/de proeve.
 • Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert.
 • Eerstverantwoordelijke voor een ordelijke en transparante afname van het assessment/de proeve.

Bevoegdheden

 • Is bevoegd om te bepalen of de getoonde beroepsbekwaamheid voldoet aan de gestelde eisen/eindtermen van het betreffende profiel.

Te hanteren toetsmethoden

Examineren als een Proeve van bekwaamheid

WAKKER

 • Waarnemen: Wat doet en zegt de deelnemer?
 • Aantekeningen maken: Leg uw waarneming vast. Niet uw interpretatie!
 • Klassificeren: Over welke competenties en prestatie-indicatoren zegt het gedrag iets?
 • Kwalificeren: In hoeverre voldoet het gedrag aan de standaard?
 • Evalueren: (bij meerdere beoordelaars) Welk eindoordeel wordt gegeven?
 • Rapporteren: Leg de beoordeling vast. Koppel terug. Laat de betrokkenen tekenen voor akkoord. Geef aan wie de beoordeling heeft uitgevoerd. Geef hierbij ook eventuele gemaakte afspraken aan.

Eindgesprek criterium gericht interview

START

 • Situatie: beschrijving van de casus
 • Taak: wat was je taak
 • Actie: welke actie ondernam je
 • Resultaat: wat was het resultaat
 • Transfer: wat heb je ervan geleerd, wat doe je de volgende keer anders