Leden van de Vaststellings­commissie

  • Heeft actuele kennis van – en ervaring met/in – de arbeidsmarkt en de beroepen in de Techniekbranche en/of specifieke relevante en actuele vakkennis
  • Heeft actuele kennis van vak- en beroepsgerichte toetsing / examinering
  • Heeft kennis van en ervaring met het vaststellen van examens op basis van eindtermen en op basis van daarmee samenhangende richtlijnen
  • Kan analytisch en gestructureerd werken in de ontwikkeling van examens. Is redactioneel/tekstueel vaardig
  • Kan een examen toetsen op criteria en kwaliteitsstandaarden. Kan daarbij analytisch, nauwkeuring en onafhankelijk werken
  • Kan een beargumenteerd oordeel vormen/formuleren over de mate waarin een uitgewerkt examen, of onderdelen daaruit, voldoen aan de criteria die daarvoor gelden en passen bij de eindtermen. Kan verbeter-adviezen formuleren
  • Handelt vanuit kwaliteitsbewustzijn. Bezit een basishouding om vanuit onafhankelijkheid tot een oordeel te komen
  • Kan in de uitvoering van zijn/haar werk voor de Vaststellingscommissie tot een goede balans komen in zorgvuldigheid en pragmatisme / haalbaarheid
  • Kan naar aanleiding van reflectie, feedback en/of scholing de eigen werkwijze evalueren, verantwoorden en verbeteren en verbetervoorstellen formuleren voor de werkwijze van het vaststellen van examens
  • Kan voldoende tijd vrijmaken voor de werkzaamheden en het zich eigen maken van relevante informatie.