Leden van de Expertgroep

  • Heeft actuele kennis van – en ervaring met/in – de arbeidsmarkt en de beroepen in de Techniekbranche en/of specifieke relevante en actuele vakkennis
  • Heeft inzicht in trends en ontwikkelingen in de onderscheiden werk- en/of vakgebieden
  • Heeft kennis van en ervaring met het vertalen / concretiseren van vakbekwaamheidseisen in eindtermen en richtlijnen voor opleidingen/cursussen/andere leeractiviteiten, examens, EVC-profielen, permanente educatie, de Branchevakmanschapsstructuur en vakmanschapsroutes. Is redactioneel/tekstueel vaardig
  • Kan conceptuitwerkingen van eindtermen en relevante richtlijnen – van leden van de Expertgroep – toetsen op criteria en kwaliteitsstandaarden. Kan daarbij onafhankelijk, methodisch, nauwkeuring en analytisch werken
  • Kan een beargumenteerd oordeel vormen/formuleren over de mate waarin uitgewerkte eindtermen en relevante richtlijnen voldoen aan de criteria die daarvoor gelden en passend bij de vakbekwaamheidseisen, Kan verbeteradviezen formuleren
  • Kan naar aanleiding van feedback de eindtermen en relevante richtlijnen verbeteren
  • Handelt vanuit kwaliteitsbewustzijn. Bezit een basishouding om vanuit onafhankelijkheid tot een oordeel te komen
  • Kan in de uitvoering van zijn/haar werk voor de Expertgroep tot een goede balans komen in zorgvuldigheid en pragmatisme/haalbaarheid
  • Kan naar aanleiding van reflectie, feedback en/of scholing de eigen werkwijze evalueren, verantwoorden en verbeteren en verbetervoorstellen formuleren voor de werkwijze van mede-ontwikkelaars
  • Kan voldoende tijd vrijmaken voor de werkzaamheden en het zich eigen maken van relevante informatie.